Verzending- binnen twee werkdagen
Gratis verzending vanaf €75,-
Gratis verzending België vanaf €150,-

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via Het Broekenpaleis.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;
1.2 Onderneming: Het Broekenpaleis.nl (hierna te noemen “Het Broekenpaleis”) is handelsnaam van Het Broekenpaleis en is een online winkel die kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;
1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Het Broekenpaleis en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Het Broekenpaleis en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.HetBroekenpaleis.nl zijn deze algemene voorwaarden steeds van toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze algemene voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Het Broekenpaleis erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Het Broekenpaleis. Het Broekenpaleis is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen van Het Broekenpaleis zijn vrijblijvend. Het Broekenpaleis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.
4.3 Het Broekenpaleis kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.
5.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet bij de Fortis, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, Frielandbank of ING (Postbank), kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal.
5.1.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Het Broekenpaleis onmiddellijk opeisbaar.
5.1.3 Indien Het Broekenpaleis haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een percentage van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een wettelijk minimumbedrag van 40 euro. Indien Het Broekenpaleis kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

Artikel 6. Levering
6.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.2 Het Broekenpaleis streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 a 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 a 2 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd.
6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Het Broekenpaleis voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
6.5 Levering in gedeelten is toegestaan.
6.6 Aan de leveringsplicht van Het Broekenpaleis zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.
6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.
6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.9 Het Broekenpaleis is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.
6.1.1 Levering is gratis, behalve wanneer een bestelling afgeprijse artikelen bevat en onder een totaal orderbedrag van 50 euro komt.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Het Broekenpaleis op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen
8.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen.
8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Het Broekenpaleis accepteert uitsluitend ruilingen/retouren waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.
8.4 Retoursmeldingen dienen vooraf gemeld te worden aan Het Broekenpaleis. Dit kan via mail of telefonisch.
8.5 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de ruiling, min de portokosten, storten wij binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

Artikel 9. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@hetbroekenpaleis.nl.
Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@hetbroekenpaleis.nl.
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.
Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Het Broekenpaleis, van personeel en producten van Het Broekenpaleis voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Het Broekenpaleis aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
10.2 Het Broekenpaleis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Het Broekenpaleis.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Het Broekenpaleis jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Het Broekenpaleis verschuldigd is.
10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Het Broekenpaleis, dan wel tussen Het Broekenpaleis en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Het Broekenpaleis, is Het Broekenpaleis niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Het Broekenpaleis.

Artikel 11 Privacy.
11.1 Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan Het Broekenpaleis zonodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Het broekenpaleis worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
11.2 De door u verstrekte persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden. U heeft te allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Het Broekenpaleis heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Het Broekenpaleis gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Het Broekenpaleis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Het Broekenpaleis en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

Het Broekenpaleis
Pretorialaan 21-23
3072 EE Rotterdam
Nederland
Tel: 010-4856448
E-mail info@hetbroekenpaleis.nl
Web http://www.hetbroekenpaleis.nl

Algemene voorwaarden van Het Broekenpaleis